સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ

કેન્દ્ર સરકારનો વધુ એક ગુજરાત હિતકારી નિર્ણય, નર્મદા યોજનાના નહેર માળખાના બાંધકામ માટે રૂ.730.90 કરોડની સહાય મંજૂર કરી
ગુજરાતસરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ

કેન્દ્ર સરકારનો વધુ એક ગુજરાત હિતકારી નિર્ણય, નર્મદા યોજનાના નહેર માળખાના બાંધકામ માટે રૂ.730.90 કરોડની સહાય મંજૂર કરી

ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકોનાં હિત માટે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ કેન્દ્રમાં સત્તાના સંભાળ્યાનાં 17મા દિવસે જ...