તાજા સમાચારગુજરાત

ગુજરાત કોરોના અપડેટ: છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 539 કેસ, કુલ 26737 કેસ

397views

રાજ્યમાં કુલ કેસ : 26737
રાજ્યમાં કુલ મોત : 1639
રાજ્યમાં આજના મોત : 20
નવા કેસ : 539

જીલ્લો કેસ
અમદાવાદ ૩૦૬
સુરત ૧૦૩
વડોદરા ૪૩
ભરૂચ ૧૨
ભાવનગર ૯
ગાંધીનગર ૮
નર્મદા ૮
જામનગર ૭
મહેસાણા ૪
રાજકોટ ૪
આણાંદ ૪
સુરેન્દ્રનગર ૪
અમરેલી ૪
બનાસકાંઠા ૩
અરવલ્લી ૩
પાટણ ૩
નવસારી ૩
મહીસાગર ૨
ખેડા ૨
વલસાડ ૨
પાંચમહાલ ૧
કચ્છ ૧
બોટાદ ૧
દેવભમૂમ દ્વારકા ૧
મોરબી ૧
કુલ ૫૩૯